วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ส่งผลงานตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก


แบบที่ 1
ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
เหลือง#FFDDOE                  แดง#E30613                    น้ำเงิน#27348B


แนวคิด วงกลมแรกสีแดงเปรียบเหมือนโลกใบหนึ่งที่ล้อมไปด้วยความเข้มแข็ง มีพละกะลัง แรงขับเคลื่อน ไปข้างหน้า วงกลมสีน้าเงินหมายถึง การติดต่อสื่อสารกัน ที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อประเทศ
วงกลมสีเหลืองหมายถึง จินตนาการ บวกกับความร่วมมือ ที่สามารถทำให้ประเทศอาเซียนก้าวเดินหน้าต่อไปในอนาคต
รูปภาพตรงกลางวงกลม คือ สัญลักษณ์ภาพคนที่มี3 สี คือ แดง เหลือง น้ำเงิน เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทำให้บงบอกถึงความหมายของภาพชัดเจนขึ้น
ส่วนสีเหลืองด้านนอกคล้ายใบไม้ที่เปรียบเหมือนประเทศเอเซียน 10ประเทศ ที่พลิบาน รอวันที่จะเจริญต่อไป
แบบที่ 2
ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
เหลือง#FFDDOE                  แดง#E30613            น้ำเงิน#27348B                 ขาว#FFFFFFแนวคิด วงกลมสีเหลืองเปรียบเหมือนโลกใบหนึ่งที่ล้อมไปด้วยความเข้มแข็ง มีพละกะลัง ที่จะปกป้องโลกนี้ไว้ได้
สีแดงคล้ายมือที่ประสานมือกันหมายถึง ความสามัคคี ความปองดองกัน
ส่วนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ สันติภาพของแต่ละประเทศ สีแดงหมายถึง การติดต่อสื่อสารกัน ที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อประเทศ
สีน้ำเงินหมายถึงความสงบ การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ
รูปภาพตรงกลางวงกลม คือ สัญลักษณ์ภาพคนที่มี3 สี คือ แดง เหลือง น้ำเงิน เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทำให้บงบอกถึงความหมายของภาพชัดเจนขึ้นแบบที่ 3
ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

เหลือง#FFDDOE               แดง#E30613              น้ำเงิน#27348B                ขาว#FFFFFFแนวคิด สีเหลืองเปรียบเหมือนโลกที่ตั้งเป็นฉากสามเหลี่ยมที่ล้อมไปด้วยความเข้มแข็ง พละกะลัง ที่สามารถปกป้อง
ส่วนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ สันติภาพของแต่ละประเทศ สีแดงหมายถึง การติดต่อสื่อสารกัน ที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อประเทศ
สีน้ำเงินหมายถึงความสงบ การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ
รูปภาพตรงกลางวงกลม คือ สัญลักษณ์ภาพคนที่มี3 สี คือ แดง เหลือง น้ำเงิน เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทำให้บงบอกถึงความหมายของภาพชัดเจนขึ้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น